logo

Ett digitalare kulturarv

Digisams verksamhet 2011-2015

1 Sammanfattning

Föreliggande rapport summerar drygt fyra års arbete inom ett komplext område under dynamisk utveckling. De olika arbetsområden och arbetsuppgifter som uppdraget brutits ned i hänger alla samman. Ofta har de korsat och överlappat varandra i ett mönster där helheten alltid är större än delarna. Nedan ges en kort läsanvisning till hur rapporten är upplagd.

Först redovisas en kort sammanfattning av Digisams övergripande bedömningar och förslag. Därefter tecknas i kapitel 2 en bakgrund till uppdraget sett i en större kontext av samhällets digitalisering samt hur denna påverkar kulturarvsområdet specifikt. Kapitel 3 redovisar regeringens uppdrag till Riksarkivet, att inrätta ett sekretariat för digitalisering, digitalt bevarande och digitalt tillgängliggörande av kulturarvet. Digisams tolkningar och strategiska val av arbetssätt beskrivs i kapitel 4 och nätverk och samarbeten i kapitel 5. Kapitel 6 presenterar den utvärdering av Digisam som gjordes av Statskontoret våren 2014, och de åtgärder som vidtogs som svar på denna.

Gruppen medverkande myndigheter och institutioner presenteras i kapitel 7 och kapitel 8 beskriver Digisams bild av den digitala livscykeln.

I kapitel 9 beskrivs arbetet med att stödja arbetet med interna digitaliseringsplaner vid de medverkande myndigheterna och institutionerna. I kapitel 10 ges en bild av behovet av en utvecklad statistik på kulturarvsområdet och i kapitel 11 belyses resursbehoven för digitalisering, digitalt tillgängliggörande och bevarande inom kulturarvsområdet som helhet. I kapitel 12 beskrivs de samarbeten som etablerats med forskningsområdet och i kapitel 13 redovisas arbetet med juridisk vägledning och avtalslicensbaserat bildavtal. I kapitel 14 sammanfattas resultaten från den arbetsgrupp som fördjupat sig i kulturarvsområdets förutsättningar för digital produktion. Därefter följer i kapitel 15 motsvarande rapport från arbetsgruppen för audiovisuella samlingar.

I de tre avslutande kapitlen tecknas Digisams huvudsakliga svar på uppdraget, att lämna förslag för framtiden. I kapitel 15 beskrivs förslaget till nationella riktlinjer för arbetet med digitalt kulturarv. I kapitel 16 tecknas hur en skalbar och flexibel infrastruktur kan byggas upp, med början i en plattform för lagring, backup och bevarande som utformas i samverkan med SUNET. I det avslutande kapitel 17 lyfts behovet av fortsatt stöd till samverkan i digitaliseringsarbetet.

1.1 Övergripande bedömningar

För att kunna öka digitaliseringen som en förutsättning för att optimera effekterna av ett tillgängligt och väl använt kulturarv krävs en strukturerad samverkan och ett kostnadseffektivt infrastrukturellt stöd. Digisam bedömer att det råder en bred samsyn bland de medverkande myndigheterna och institutionerna kring behov av en fortsatt samverkan kring:

1.2 Sammanfattning av Digisams förslag

Nedan presenteras Digisams förslag i en sammanfattad form. I sin helhet redovisas de under respektive kapitel. Förslagen ska läsas så att de uppdrag som föreslås kan ges till den mottagande myndigheten av den föreslagna funktionen för samverkan av digitaliseringen av kulturarvet, eller till någon av de andra statliga myndigheterna och institutionerna som omfattas av Digit@lt kulturarv, regeringens strategi för digitalisering av kulturarvet 2011-2015.

viktigaste arbetsområden och leveranser

Figur 1. Övergripande bild av viktigare arbetsområden och leveranser.

2 Digital kulturarvsinformation och digitaliseringen av samhället