logo

Ett digitalare kulturarv

Digisams verksamhet 2011-2015

10 Statistik

Digisams bedömning
I dagsläget saknas tillförlitlig och kvalitativ statistik som skulle kunna ligga till grund för analys och strategiska beslut om bl.a. utvecklingsinsatser inom området digitalt kulturarv. I ett fördjupat arbete med nationell statistik på digitaliseringsområdet vore det värdefullt att eftersträva en harmonisering med pågående europeiska initiativ för samverkan. Som en förutsättning för en harmonisering på ett nationellt plan behövs övergripande nationella statistikuppdrag för respektive områden för arkiv, bibliotek, museer och kulturmiljö. Mer explicita uppdrag på det digitala området skulle ge myndigheterna och institutionerna stöd för att balansera insatser mellan analog och digital verksamhet.

Digisams förslag
Indikatorer och nyckeltal identifieras och utvecklas för att kvalitativt och kvantitativt kunna mäta och följa upp det fortsatta arbetet med digitalt kulturarv.

Riksarkivet ges i uppdrag att i samråd med Myndigheten för kulturanalys att ta fram ny officiell statistik för arkivområdet

10.1 Nuläge i Sverige

Statistikinsamlingen på kulturarvsområdet är splittrad. KB utarbetar officiell biblioteksstatistik. Myndigheten för kulturanalys (Kulturanalys) har motsvarande uppdrag på museiområdet och SFI på biografområdet. På kulturmiljöområdet pågår arbete med att utforma en ny statistik i samarbete mellan RAÄ och Kulturanalys. För arkivområdet saknas motsvarande uppdrag helt.

Den statistik som idag samlas in kan inte med lätthet sammanställas över domängränserna, och den ger dessutom bristfälliga underlag för strategiska bedömningar och ställningstaganden på just det digitala området.

Många av våra medverkande myndigheter och institutioner efterfrågar skärpt uppmärksamhet på digitaliseringsprocesserna. Museiområdet i synnerhet efterlyser sedan många år bättre standardiserade mätverktyg (SOU 2009:15), i synnerhet för det som kallas digitala besök t.ex. i form av online-besök, virtuella turer, digitala utställningar m.m. Trenden med radikalt ökande virtuella besök är internationellt verifierad, men så länge de virtuella besöken inte ges samma betydelse som de fysiska i uppföljning och återrapportering blir incitamenten svaga för institutionerna att värdera dem efter förtjänst. I detta sammanhang bör också påpekas att utvecklingen går mot nya användarbeteenden, där virtuella och fysiska upplevelser sömlöst blandas och att det därför blir allt mindre meningsfullt att separera dem statistiskt. För medborgaren är institutionens digitala närvaro i snabbt ökande takt lika betydelsefull som dess fysiska rum. Den digitala tillgången har dessutom, till skillnad från den analoga, en obegränsad potential för expansion.

Digisam vill i sammanhanget fästa uppmärksamhet på en ny ISO/DIS-standard för International Museum Statistics som bör tas i beaktande i ett fortsatt utvecklingsarbete.

Det underlag som myndigheter och institutioner lämnat till Digisam under arbetet med digitaliseringsplanerna (se ovan, kap. 7 Myndighets- och institutionsvisa planer för digitalisering), ger en bild av det aktuella läget för digitalisering, digitalt tillgängliggörande och bevarande av kulturarvsdata som det såg ut år 2013. Materialet kan användas som ett, av flera, underlag för att framöver följa den fortsatta utvecklingen inom digitaliseringens breda spektrum. För att välja vilka data som behövs för att följa upp och utveckla verksamheten krävs dock att relevanta indikatorer och nyckeltal identifieras. För bästa möjliga förankring och genomslag bör sådana processer genomföras i direkt samverkan med berörda myndigheter.

10.2 Statistik i Europa

Bristen på bra underlag för att mäta och analysera hur långt digitaliseringen har kommit, vad den kostar och vilka effekter den ger, är genomgående för Europa och världen i övrigt. Ett EU-finansierat initiativ för att avhjälpa detta är ENUMERATE som startade 2011. ENUMERATE bygger vidare på NUMERIC, det första samlade försöket att skapa ett ramverk för statistiska data om digitalt kulturarv. Projektet är idag en integrerad del av Europeana och förvaltas vidare av brittiska Collections Trust och nederländska DEN. Digisam har under sin verksamhetsperiod varit nationell koordinator för ENUMERATE.

Det huvudsakliga målet för ENUMERATE är att skapa en tillförlitlig referens för statistik om digitalisering, digitalt bevarande och tillgänglighet till europeiskt digitalt kulturarv. Genom integrationen av ENUMERATE i Europeana har förutsättningarna ökat för en hållbar förvaltning av projektet. Samtidigt har möjligheterna att mäta och analysera den fortsatta utvecklingen av Europeana förbättrats med hjälp av den expertis som samlats och de metoder som har utvecklats inom ramen för ENUMERATE.

ENUMERATE har samlat in data från europeiska kulturarvsinstitutioner med hjälp av tre omfattande enkäter. I den senaste, 2014, deltog ett tusental institutioner från 31 länder och Sverige var, med 134 institutioner, bland de länder som hade högst svarsfrekvens.

Ett axplock ur resultaten från den senaste rapporten från ENUMERATE visar att merparten av material på europeiska kulturarvsinstitutioner är textbaserat (83 %) och att mindre än hälften av institutionerna (47 %) har en lösning för långtidsbevarande baserad på internationella standarder. Rapporten visar också att bara en mindre andel av samlingarna (17 %) än så länge digitaliserats. Det är därför viktigt att betona det stora mervärde som redan skapats för användarna, såväl forskare som den stora allmänheten, med den relativt blygsamma andel material som idag finns tillgänglig digitalt. Sett till användarvärde finns alltså en mycket stor potential i de ännu inte digitaliserade samlingarna.

Digisam har även haft ansvar för att samordna uppföljningen av EU-kommissionens rekommendationer till medlemsländerna angående digitaliseringen av kulturarvet, The Commission recommendation on digitisation and online accessibility of cultural material and digital preservation. EU-kommissionens rapport Cultural heritage – Digitisation, online accessibility and digital preservation – Report on the implementation of Commission Recommendation 2011/711/EU är baserad på de nationella rapporter om digitalisering som under 2013 inkom till kommissionen. Rapporten ger en överblick över de framsteg som gjorts inom EU avseende medlemsländernas implementering av kommissionens rekommendation på området digitalisering, tillgängliggörande och digitalt bevarande av kulturarvsmaterial.

11 Resurser