logo

Ett digitalare kulturarv

Digisams verksamhet 2011-2015

16 Nationella riktlinjer för digital informationshantering

Digisams bedömning
Nationella riktlinjer utgör en grund för en långsiktig, effektiv samverkan. För att utgöra ett hållbart stöd för kulturarvsområdet krävs att de kontinuerligt förvaltas.

Digisams förslag
Ett uppdrag ges till berörd myndighet att förvalta de nationella riktlinjerna.

Digisam har enligt uppdrag utarbetat ett förslag till nationella riktlinjer för digital informationshantering. Förslaget är utformat för att vara ett stöd i såväl det strategiska arbetet som den vardagliga verksamheten vid kulturarvsinstitutionerna. Digisams förslag till nationella riktlinjer består av Vägledande principer för arbetet med digitalt kulturarv kompletterade med stödjande dokument i form checklistor, vägledningar, rekommendationer och handböcker. De nationella riktlinjerna är avsedda att vara en grundläggande gemensam plattform för fortsatt utvecklad samverkan.

Målet är att de nationella riktlinjerna ska kunna fungera som vägvisare och stöd för alla aktörer, oberoende av från vilket perspektiv de närmar sig digitaliseringsområdet. Förhoppningen är därför att de ska kunna komma till nytta i en långt större krets än de statliga kulturarvsmyndigheterna och institutionerna. För att ge gott stöd till kulturarvsområdets aktörer behövs långsiktig förvaltning av de nationella riktlinjerna, implementeringsstöd och kompetenshöjande insatser.

huvudprocess

Figur 6. Myndigheternas och institutionernas arbete med att nå målen för Digit@lt kulturarv är den huvudprocess som Digisams arbete stödjer.

16.1 Vägledande principer för arbetet med digitalt kulturarv

För att skapa ett effektivt samarbete mellan ett stort antal aktörer behövs överenskommelser om vissa centrala utgångspunkter. Digisam har utgått från att en uppsättning grundläggande principer skulle utgöra ett värdefullt stöd för inriktningsbeslut på vägen mot en kostnadseffektiv samordnad digital informationshantering.

Digisams vägledande principer är utarbetade i enlighet med TOGAF, en modell för att skapa, underhålla och tillämpa verksamhetsarkitektur som utvecklats av The Open Group. Varje princip stöds av en kort beskrivning, ett förklarande motiv och några konsekvensmeningar som pekar på vilka insatser som kan krävas. Eftersom principerna ska gälla långsiktigt innehåller de inga referenser till specifika tekniska lösningar eller format. De ska heller inte ses som mål att uppnå och bocka av, utan som just principer att hålla kursen mot.

Principerna har grupperats under huvudrubrikerna styra, producera, använda och bevara (se vidare kap. 8, Den digitala livscykeln). De är tänkta att kunna fungera som stöd för alla typer av kulturarvsaktörer, även långt utanför Digisams krets av medverkande myndigheter och institutioner. Med hänvisning till Digisams omvärldsbevakning speglar de 14 formulerade principerna också ett medvetet förhållningssätt till dominerande internationella framtidstrenderna inom området digitalt kulturarv.

Förslaget till vägledande principer bereddes med Digisams expertgrupp, i en öppen webbremiss samt genom en inbjudan till samtliga medverkande myndigheter och institutioner att delta i en öppen hearing för att vidare diskutera de föreslagna principerna. De vägledande principerna antogs av Digisams styrgrupp i april 2014.

Principerna används av flera av Digisams medverkande myndigheter och institutioner som en stomme i arbetet med de interna digitaliseringsplanerna. Principerna har också översatts till engelska, tryckts och spridits i båda sina språkversioner. De har tagits emot väl, såväl i Sverige som utomlands.

Med principerna har Digisam lagt en kurs från det dagliga arbetet på myndigheter och institutioner, via principerna mot de övergripande målen för arbetet med digitalt kulturarv. Principerna utgör grundstommen i Digisams förslag till nationella riktlinjer.

Förslag till nationella riktlinjer

Figur 7. Principskiss över Digisams förslag till nationella riktlinjer.

16.2 Stödjande dokument

Utgångspunkten är att de nationella riktlinjerna ska sammanlänka vision, mål, strategier och dagligt arbete. För att säkra det behöver de vägledande principerna kompletteras med ytterligare dokument till stöd i det dagliga arbetet. Sådana har i ett första steg tagits fram i form av rekommendationer, checklistor och handböcker. Med dessa material har Digisam också svarat på uppdraget att presentera allmänna råd för digitalisering och tillgängliggörande av samlingar och arkiv. Digisams bedömning är att det mest effektiva sättet att närma sig frågan om allmänna råd är att utforma rekommendationer.

Digisams stöddokument utgår från och bygger vidare på redan nedlagt arbete i tidigare satsningar, både nationellt och internationellt. För att de nationella riktlinjerna ska ge långsiktigt hållbar vägledning krävs en kontinuerlig förvaltning av såväl helheten som de ingående delarna.

17 En skalbar och flexibel infrastruktur för digital kulturarvsinformation