logo

Ett digitalare kulturarv

Digisams verksamhet 2011-2015

18 Framtida behov av samverkan

Digisams bedömning
Digisams medverkande myndigheter och institutioner har under senare år utvecklat sitt arbete med digitalt kulturarv både enskilt och i samverkan. För att fortsatt stödja en utveckling i riktning mot målen i den nationella strategin för digitaliseringen av kulturarvet, Digit@lt kulturarv, krävs även fortsatt en stödfunktion som kan initiera och driva frågor och på olika sätt bistå myndigheterna och institutionerna i digitaliseringsarbetet.

Digisams förslag
För att stödja en fortsatt positiv utveckling inom det statliga kulturarvsområdet inrättas en funktion som kan bygga vidare på Digisams arbete och långsiktigt kan ansvara för en gemensam samverkansplattform samt fungera som expertcentrum och kontaktpunkt.

Digisam har fyllt ett tomrum i digitaliseringslandskapet vilket blivit tydligt i en lång rad kontakter, möten och operativa insatser där samordningssekretariatet fungerat som katalysator, utförare och kopplingspunkt för gemensamma frågor.

Ovan har en rad insatser föreslagits, på ett antal områden, där större kulturarvsmyndigheter kan ges ett vidgat framtida ansvar. Digisam bedömer dock, att för att de gemensamma målen ska kunna nås, krävs också en funktion för som kan stötta en strukturerad samverkan. Bland de förslag som presenterats i tidigare kapitel finns också flera som skulle kunna hanteras av en sådan funktion.

Det förslag till en skalbar och flexibel infrastruktur som föreslås i kapitel 17 erbjuder en teknisk plattform för operativ samverkan. Initialt för lagring och backup men med förutsättningar för att byggas ut med gemensamma tjänster och verktyg. Här finns stor potential för en kostnadseffektiv förvaltning och användning av kulturarvsinformation. Genom detta skapas också en plattform för samverkan som lämpar sig som en bas för arbetet med olika piloter och projekt som på ett effektivt sätt kan stödja ett gemensamt arbete att nå målen för Digit@lt kulturarv. Detta kan med fördel bli en uppgift för den funktion som föreslås förvalta de processer som inletts under Digisams verksamhetsperiod 2011-2015.

Plattform för samverkan
En plattform för strategisk samverkan kan stödja det statliga kulturarvsområdet genom att:

Expertcentrum
Myndigheterna och institutionerna efterfrågar explicit stöd och råd inom rad områden för arbetet med digitalt kulturarv. Flertalet har svårt att på egen hand hålla sig uppdaterade inom t.ex. det juridiska området, eller den snabba tekniska utvecklingen och efterlyser därför aktuell omvärldsbevakning. Att skapa utrymme för alla de expertresurser som behövs inom en organisation är svårt. Ur ett helhetsperspektiv finns därför fördelar med att relevant expertkompetens knyts till den föreslagna samverkansfunktionen.

Kontaktpunkt
Kulturarvsområdet kan utifrån framstå som splittrat och svårnavigerat. Digisams medverkande myndigheter och institutioner kan därför dra nytta av en funktion som kan fungera som mellanhand och dörröppnare för relevanta aktörer, både nationellt och internationellt. Breda nätverk ger också möjlighet att fånga upp och pröva nya idéer som på längre sikt kan leda till formaliserade projekt och konkreta leveranser.

Funktionen kan stödja det statliga kulturarvsområdet genom att:

Skapa förutsättningar för närmare samarbete mellan berörda myndigheter och institutioner.

Organisation, styrning och inflytande
För bästa måluppfyllelse bör samverkansfunktionen ges tydliga mål, en tydlig styrstruktur och en säkrad modell för balanserat inflytande från hela gruppen medverkande myndigheter och institutioner.

Erfarenheterna från Digisams verksamhetsperiod är att det också är av vikt att det finns en öppen kontaktyta mot andra politikområden och mot kulturarvsområdet även utanför det statliga fältet.

Digisam förordar en modell där samordningsfunktionen är placerad på en värdmyndighet, som lämpligen är Riksarkivet, Riksantikvarieämbetet eller Kungl. biblioteket och styrs av en styrgrupp sammansatt av representanter för berörda myndigheter och institutioner.

Ett balanserat inflytande från hela gruppen medverkande myndigheter och institutioner tillgodoses förslagsvis genom ett råd där samtliga berörda ges plats. Förslag bör utarbetas till hur roller och ansvar kan fördelas mellan råd, styrgrupp och samordningsfunktion. Digisams bedömning är att den roll- och ansvarsfördelning som är beslutad av styrgruppen är en grund att bygga vidare på.