logo

Ett digitalare kulturarv

Digisams verksamhet 2011-2015

5 Nätverk och samverkan

Digisams bedömning

En kontinuerlig bevakning av pågående verksamhet, i Sverige, Norden, EU och internationellt, är nödvändig för att främja en positiv utveckling inom området digitalt kulturarv i Sverige. Ett aktivt deltagande i nätverk och samarbeten höjer kompetensen i sektorn, och motverkar att resurser läggs på sådant som är under utveckling, eller redan finns, hos andra aktörer.

I Digisams uppdrag har ingått att representera frågor om digitalisering av kulturarvet gentemot andra offentliga och privata aktörer. Digisam har även upprättat och förmedlat kontakter med organisationer och privata aktörer till medverkande myndigheter och institutioner. En viktig strategi i arbetet med att skapa nätverk och samverkan har varit att brett och långsiktigt förankra frågorna om digitalisering av kulturarvet.

Digit@lt kulturarv har varit direkt styrande för de statliga kulturarvsmyndigheterna och institutionerna, men målet har varit att resultaten av Digisams arbete ska kunna vara till nytta för alla som arbetar med eller berörs av frågorna om digitalisering av kulturarvet oavsett organisatorisk hemvist. Detta behov understryks av att den statliga kulturarvsinformationen bara är en delmängd av den totala informationsmängd som förvaltas av landets offentliga institutioner, ideella föreningar och andra aktörer. Härifrån har Digisam mött ett stort intresse och efterfrågan på stöd som det inte funnits möjlighet att svara upp mot.

Under Digisams verksamhetsperiod har sammanhanget hela tiden fått styra valet av mest ändamålsenliga och effektiva mötesformer. Förutom att ha arrangerat möten, workshops, seminarier m.m. har Digisam i hög utsträckning deltagit i andras möten, seminarier och konferenser. Detta har visat sig vara ett effektivt sätt att knyta och förmedla kontakter.

5.1 Nordisk samverkan

Samarbetet mellan de nordiska kulturarvsinstitutionerna har djupa rötter. Digitala verktyg öppnar nya möjligheter att lösa gamla problem. I ett nordiskt samarbete kring digitalt kulturarv finns en rad övergripande strategiska frågor där det finns mycket att vinna på en nära samverkan. Inte mins när det gäller samlingar och information av stort intresse att länka samman över nationsgränserna.

NordLOD

I anslutning till det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet arrangerade Digisam, under våren 2013, i samarbete med Media Evolution i Malmö en nordisk konferens på temat Öppna kulturarvsdata i Norden. Syftet med konferensen var att samla nordiska kolleger för att sprida kännedom om värdet av öppna data och vad den semantiska utvecklingen kan innebära för kulturarvssektorn. Inbjudan mötte brett intresse och dagarna i Malmö samlade drygt hundra deltagare från hela Norden. Talare från sju länder gav skiftande perspektiv på temat och konferensen bidrog också till att stärka redan etablerade nätverk för fördjupat framtida samarbete på nordisk botten.

NordLOD-samarbetet har efter konferensen utvecklats vidare. Norska riksarkivet arrangerade hösten 2014, i samverkan med Digisam, Norsk kulturråd och Riksantikvaren en uppföljande konferens Å sikte mot stjernene. Hösten 2015 arrangerades ett arbetsmöte i Stockholm, och planering pågår för ett gemensamt nordiskt hack-event under hösten 2016.

Spectrum

Spectrum är en öppen och fritt tillgänglig museistandard för samlingsförvaltning. Den utarbetades från början i Storbritannien i början på 1990-talet och används idag, i sin fjärde version, av över 20 000 museer i 40 länder. Den består av 21 rutiner och ett omfattande appendix. Spectrum förvaltas av brittiska Collections Trust och är ett viktigt verktyg för god förvaltning i både små och stora samlingar. Standarden kan också bidra till ökad interoperabilitet för både samlingsdata och kompetens vilket skapar goda förutsättningar för samlingarnas bevarande och användbarhet, även digitalt.

Digisam och RAÄ har under 2014-2015 tillsammans arbetat fram en översättning och anpassning av det brittiska originalet till svenska förhållanden. Processen har bestått av en rad heldagsworkshoppar med kolleger från museer i hela landet. Vid dessa har deltagarna tillsammans resonerat sig fram till tolkningar och ordval för en ny version som både ligger nära originalet och språkligt kan fungera smidigt i vardagsarbetet i Sverige. Parallellt har motsvarande översättningsarbeten pågått i både Finland och Norge, vilket gett oss möjlighet att ömsesidigt dra nytta av varandras erfarenheter.

Svenska Spectrum lanseras under hösten 2015 och förvaltas långsiktigt av RAÄ som nationell part till Collections Trust.

5.2 Europeisk och internationell samverkan

Digisam har haft i uppdrag att medverka i de arbetsgrupper inom EU som behandlar frågor om digitalisering av kulturarvet. Återrapportering av det svenska arbetet på kulturarvsområdet i dessa arbetsgrupper har skett löpande. Digisam finns idag representerat i europeiska expertgrupper (t ex MSEG, Member States Expert Group on Digitisation and Digital preservation) och i en OMC-group (Open Method of Coordination) om publikutveckling, knuten till den av EU:s kulturministrar antagna Work Plan for Culture 2015-2018.

Samordningssekretariatet kom snabbt till insikt om att närvaro i europeiska arbetsgrupper och projekt var av stor betydelse för uppdragets genomförande. Samtliga av de frågor som ingått i Digisams uppdrag behandlas parallellt i någon form i olika projekt inom EU. Europeiska nätverk som växt fram inom dessa projekt har blivit samlande plattformar för expertis, kunskap och samverkan. Digisam har därför deltagit i flera EU-finansierade projekt med koppling till forskning kring digitalisering, digital tillgänglighet och bevarande. Dessa samarbeten har utvecklats under en längre tid. Inte sällan har det ur ett större sammanhang också uppstått flera mindre tematiska projekt. Särskilt relevanta samarbeten har utvecklats inom områdena standarder och tillgängliggörande, digitalt bevarande samt undervisning och utbildning.

Den nationella strategin för digitaliseringen av kulturarvet, Digit@lt kulturarv har, som tidigare nämnts, en stark koppling till den europeiska digitala agendan och de rådsslutsatser som antagits om samverkan kring Europeana och andra digitaliseringsfrågor.

Inom ramen för projekt, arbetsgrupper och nätverk sker en omfattande samverkan mellan medlemsländerna när det gäller frågor om digitalisering, digitalt bevarande och digitalt tillgängliggörande av kulturarvet. Digisam har deltagit själva, eller i samverkan med andra svenska parter, i ett antal projekt för att bidra till och dra nytta av gemensamma kunskaper och resurser. Avsikten är att nå målen för Digisams uppdrag genom så hög samverkan som möjligt samt att undvika att uppfinna hjulet på nytt.

En övervägande del av Digisams medverkande myndigheter och institutioner har framfört vikten av att fler svenska kulturarvsinstitutioner deltar i olika EU-projekt för att ta del av aktuell kunskaps- och kompetensutveckling. Samtidigt har de svårt att avsätta behövliga resurser för projektadministration samt hinna planera för projektresurser under ofta mycket begränsade tidsramarna inför beslut. Digisams styrgrupp gav därför Digisam i uppdrag att inta en samlande roll för att säkra ett svenskt deltagande i strategiskt viktiga projekt. Därefter har Digisam fångat upp, förmedlat och administrerat arbetet med ansökningar för projekt av övergripande nationellt intresse. Ett resultat av detta är samarbetet med Nationalmuseum (NM) och Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet (LSH) inom ramen för ATHENA Plus.

Europeana

Europeana har under sin hittills 10-åriga historia utvecklats till den främsta europeiska samverkansplattformen för digitalt kulturarv. Med metadata om närmare 50 miljoner objekt finns ett omfattande underlag för att via sökningar, tjänster och olika applikationer ta del av, använda och återanvända vårt gemensamma europeiska kulturarv. Ett arbete pågår med att fokusera mindre på portalen och mer på Europeana som en plattform att bygga gemensamma tjänster och nytta på. Portalen kallas nu för Europeana Collections och ett antal fördjupande tematiska och kontextuellt fördjupade samlingar, s.k. channels, är under utveckling.

Objekt i Europeana

Figur 4. Antal objekt från Sverige i Europeana. Nedgången 2013 beror på att RA avpublicerade tidigare levererade objekt för att därefter återleverera via Archives Portal Europe.

Med den resurs som Europeanakontoret utgör tillsammans med det stora nätverk av institutioner och enskilda individer har Europeana genom åren haft kraft att driva frågor som är centrala för det digitala kulturarvsområdet, t.ex. upphovsrätt och licensiering.

Under det senaste året har Europeana, som är en holländsk stiftelse, genomgått en demokratiseringsprocess. En förening har bildats, där individuella medlemmar genom ett valt medlemsråd får inflytande över utvecklingen, i dialog med Europeanakontoret och stiftelsens styrelse. Digisams verksamhetsledare är invald i rådet och är även ledamot i stiftelsens styrelse.

5.3 Nätverksgruppen kring EU-projekt

Digisam har initierat en nätverksgrupp kring EU-projekt för att skapa förutsättningar för samverkan och kunskapsutbyte kring digitaliseringsfrågor och internationellt samarbete. Nästan alla svenska kulturarvsinstitutioner som deltar eller nyligen deltagit i EU-projekt är representerade i nätverket.

Utgångspunkten för gruppen har varit att dra nytta av de erfarenheter och den kunskap som samlas hos de institutioner som deltar i olika EU-projekt med fokus på digitalt kulturarv. Gruppen har även arbetat för att finna strategier för ett breddat deltagande i EU-projekt. Under gruppens möten har bl.a. ämnen som standarder, aggregering, länkad öppen data och digitalt bevarande diskuterats. Med sin samlade erfarenhet har nätverket aktivt bidragit till den checklista som Digisam utarbetat till stöd för de institutionerna som deltar eller planerar att delta i EU-projekt.

6 Utvärdering