logo

Ett digitalare kulturarv

Digisams verksamhet 2011-2015

8 Den digitala livscykeln

Digisams bedömning
Under den tid Digisam varit verksamt har en växande insikt hos myndigheterna och institutionerna om betydelsen av ett helhetsperspektiv på den digitala verksamheten kunnat konstateras. Med detta avses ett perspektiv som omfattar hela den digitala livscykeln från urval till överföring till digitala format, användning och bevarande.

En fortsatt positiv utveckling behöver bygga på konstaterandet att digitaliseringen är en kärnfråga som skär genom alla verksamhetsområden. För att komma vidare behöver det stöd för samverkan som Digisam utgjort gå hand i hand med ett fortsatt förändringsarbete inom de enskilda myndigheterna och institutionerna.

Tillsammans med expertgruppen (se kap. 4.3 Organisation och styrning) gjorde Digisam under våren 2012 en övergripande modellering av huvudprocesser och begrepp i en digital livscykel. Arbetet sammanfattades i nedan beskrivna generella och övergripande konceptuella modell. Den ska läsas icke-kronologiskt och ses som heltäckande för alla aspekter av digitalt kulturarv så som det definierats i Digisams uppdrag.

Huvudaktiviteterna i den digitala livscykeln – styra, producera, använda och bevara – har sedan modellen togs fram varit grunden för Digisams arbete med att utveckla stöd och underlag för styrning av arbetet med digitalt kulturarv.

Den digitala livscykeln

Figur 5. Modell av den digitala livscykelns konceptuella begrepp. Modellerad 2012 tillsammans med Digisams dåvarande expertgrupp.

Modelleringen har lagt grunden för arbetet med de institutions- och myndighetsvisa planerna, och utgör kärnan i Digisams vägledande principer. Processerna kring modelleringen, stöddokumenten för planarbetet och principerna som sådana har bidragit till en större klarhet kring begreppsapparaten och en fördjupad samsyn inom kulturarvsområdet.

En slutsats från mötena med medverkande myndigheter och institutioner 2012 var att de i stor utsträckning saknade såväl strategier som förvaltningsorganisationer till stöd för myndigheternas arbete med digital information utifrån ett livscykelperspektiv. Några myndigheter hade redan delprocesser på plats, men heltäckande processer för samtliga faser av den digitala livscykeln saknades.

9 Myndighets- och institutionsvisa planer för digitalisering