hooha

Ett digitalare kulturarv

Digisams verksamhet 2011-2015

9 Myndighets- och institutionsvisa planer för digitalisering

9.1 Uppdrag

I regeringens nationella strategi Digit@lt Kulturarv gavs 23 av Digisams medverkande myndigheter och institutioner i uppdrag att utarbeta interna riktlinjer och mål för sitt arbete med digitalisering, digitalt tillgängliggörande och bevarande av kulturarvet. De fick även uppdraget att formulera tydliga kriterier för prioritering av arbetet. Enligt uppdraget skulle Digisam ”ges möjlighet att lämna synpunkter på riktlinjerna”.

Uppdraget går tillbaka till tidigare insatser från regeringen, främst kanske de två betänkanden som lades fram 2009, Kraftsamling! – museisamverkan ger resultat (SOU 2009:15) och Kulturutredningen (SOU 2009:16). Våren 2010 begärde regeringen in underlag från berörda myndigheter och institutioner till en nationell strategi för digitalisering, elektronisk tillgång och digitalt bevarande (Ku2009/2152/KT) Det resulterade i ett rikt men svåröverskådligt material.

Vid Digisams inledande samtal med de medverkande myndigheterna och institutionerna under våren 2012 diskuterades bl.a. dessa uppdrag. Som en följd av de önskemål som framfördes erbjöd sig Digisam i september samma år att mer aktivt stödja och samordna arbetet för att resultatet skulle bli så jämförbart och strategiskt användbart som möjligt. Detta välkomnades av berörda myndigheter och institutioner.

9.2 Arbetsprocess

I ett första steg samlade Digisam en mindre arbetsgrupp med ett tiotal personer från åtta av de berörda myndigheterna. Arbetsgruppen utarbetade frågeschema, mängdmatris och en checklista för prioritering som stöd för den fortsatta processen. I nästa steg arrangerades nätverksmöten för de operativt ansvariga i planarbetet på respektive myndighet eller institution. Ett 50-tal personer har deltagit i en eller flera nätverksträffar för utökade kontakter, erfarenhetsutbyte och gemensam problemlösning. Efter önskemål från gruppen har Digisam sedan fortsatt att kalla till två årliga möten för ytterligare nätverkande, kunskapsuppbyggnad och tematiska diskussioner.

Som ovan nämnt var syftet med arbetet primärt att stödja arbetet med planerna vid de medverkande myndigheterna och institutionerna. En annan viktig uppgift har varit att söka enighet om centrala begrepp och i möjligaste mån samordna planerna formmässigt så att de lättare kan vägas samman, jämföras och ligga till grund för framtida insatser.

I rapporten Digitalisering av kulturarvet - nuläge och vägvalsfrågor presenteras en sammanställning och analys av de underlag som myndigheterna och institutionerna lämnade till Digisam i maj 2014. Rapporten belyser även några centrala utvecklingsområden och tänkbara vägar framåt i form av ett antal öppna vägvalsfrågor rörande sådant som kompetensförsörjning, prioritering och finansiering.

10 Statistik