logo

Ett digitalare kulturarv

Digisams verksamhet 2011-2015

Medverkande myndigheter och institutioner


Arbetets museum
Arkitektur- och designcentrum
Forum för levande historia
Institutet för språk och folkminnen
Kungliga biblioteket
Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet
Moderna museet
Myndigheten för tillgängliga medier
Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde
Naturhistoriska riksmuseet
Nordiska museet
Riksantikvarieämbetet
Riksarkivet
Riksutställningar
Skansen
Statens försvarshistoriska museer
Statens historiska museer
Statens konstråd
Statens Kulturråd
Statens maritima museer
Statens museer för världskultur
Statens musikverk
Svenska filminstitutet
Tekniska museet