logo

Ett digitalare kulturarv

Digisams verksamhet 2011-2015


Aggregator
I kulturarvsdata och i synnerhet i Europeanas kontext är aggregatorer organisationer, projekt eller institutioner som samlar in metadata från enskilda organisationer och ser till att deras metadata och format standardiseras och överförs till Europeana enligt Europeanas riktlinjer och rutiner. Det finns olika typer av aggregatorer; landspecifika (nationella eller regionala, domänöverskridande eller domänspecifika), projektaggregatorer och oberoende organisationer.

Aggregeringstjänst
Med aggregerande tjänst avses i rapporten en webbservice och/eller ett publikt gränssnitt som hämtar sitt innehåll från flera olika informationskällor, som t.ex. NAD, K-samsök eller Europeana.

Aggregering
Aktiviteten att samla eller knyta ihop information som hör ihop eller har gemensamma egenskaper. Mer generellt innebär aggregering en process där data summeras (eller mer generellt kombineras) till ny data. Inom digitalt kulturarv står ofta uttrycket för insamling av metadata från olika institutioner för överföring till olika typer av webbportaler, alternativt för tillgängliggörande via API:er.

API
API eller applikationsprogrammeringsgränssnitt, av engelskans application programming interface, är en specifikation av hur olika applikationsprogram kan använda och kommunicera med en specifik programvara. 

Auktoritet
Källa som enligt överenskommelse utgör standard för stavning, termer eller policy vid registrering.

Auktoritetsfil
En auktoriserad form för att identifiera en term eller ett namn kombinerad med andra informationselement som bidrar till att identifiera och särskilja det som den auktoriserade formen betecknar.

Auktoritetslista
En lista innehållande auktoritetsfiler.

Avtalslicens
Avtalslicens är en nordisk avtalskonstruktion som har skapats för att underlätta för användare av upphovsrättsligt skyddade verk och prestationer. En avtalslicens gäller när det är fråga om en storskalig användning av en mängd verk som är skapade av ett flertal olika upphovsmän. Avtalslicensen kan då ge användaren möjlighet till en löpande tillståndsfri användning genom att ett särskilt avtal träffas med organisation som företräder ett flertal av de berörda upphovsmännen. Ett avtal med avtalslicens omfattar både upphovspersoner som är medlemmar i den avtalstecknande organisationen och utanförstående, om inte särskilt förbehåll har gjorts av enskild upphovsman. Avtalslicenser finns för specifika nyttjanden inom bl. a. arkiv och bibliotek.

Beskrivande metadata
Metadatastandard som beskriver informationen, till skillnad från t ex tekniska eller administrativa standarder. Dessa standarder kan vara specifika för olika institutioner, domäner, med mera. Beskrivande standarder grundas ofta i Dublin Core, en metadatastandard ursprungligen skapad för att underlätta sökning och hantering av webbaserade dokumentresurser.

Beständiga identifierare
Med beständiga identifierare/PID:ar (persistent identifiers) avses här unika kodsträngar kopplade till varje objekt/post. Sådana PID:ar är en förutsättning för att man sedan med fasta länkar/URI:er (uniform resource identifiers) ska kunna skapa referenser mellan olika objekt/poster i ett nätverk som t.ex. Internet.

Bevarande
Se Digitalt bevarande.

CC-licens
Tydlig markering (helst på objektsnivå) av materialets upphovsrättsliga status. CC (Creative Commons) är för material med vissa förbehåll.

Databas
En databas är en samling information som är organiserad på ett sådant sätt att det är lätt att söka efter och hämta enskilda bitar information, samt ofta även att ändra informationen. 

Digitalisering
Operativt arbete med överföring av information, data och metadata till digitala format. I rapporten används begreppet digitalisering i betydelsen skapande av digitala representationer av analoga objekt som föremål, bilder, dokument och film.

Digital infrastruktur
Allt från internetuppkoppling till informationshantering med en hel rad tjänster kopplade till det, som till exempel grid-tjänster, datalagring, säkerhet, interaktivitet, med mera.

Digital kulturarvsinformation
Begreppet har använts för att beteckna både digital information om samlingar (metadata) och de digitala samlingarna själva (digitala objekt).

Digital lagring
Teknisk lagring av data.

Digitalt bevarande
Säkrande av innehåll så att framtida användare kan nå det, förstå och ta det till sig.

E-infrastruktur
Verktyg för elektronisk kommunikation, lagring, bearbetning och visualisering av data samt datorer för storskaliga beräkningar, visualisering, modellering och lagring, nätverk för dataöverföring och avancerat användarstöd som hör ihop med detta.

Exemplarframställning
Rätten att framställa exemplar av ett verk ingår i upphovsmannens ensamrätt. Exemplarframställning eller kopiering av ett verk handlar om både direkt och indirekt exemplarframställning. Direkt exemplarframställning är det när man exempelvis fotokopierar eller skannar ett verk. Att framställa indirekta exemplar är det istället fråga om när det finns ett mellanled. Rätten att framställa exemplar av ett verk gäller verket i dess helhet eller delar av verket, oavsett i vilken form eller med vilken metod det sker.

Format
Regler för hur en datafil skall tolkas, t.ex. bildformat eller textformat. (Rikstermsbanken)

Fotografisk bild
Om ett fotografi inte anses var tillräckligt unikt och självständigt att det kan anses vara ett fotografiskt verk, är det ändå alltid skyddat i upphovsrättslagen som fotografisk bild.

Fotografiskt verk
Det som avgör om ett fotografi är att anse som ett fotografiskt verk är om fotografen själv, eller annan som får anses vara upphovsman, vidtar olika åtgärder för att skapa just ett verk. Det kan handla om särskild ljussättning, vinkel eller ett personligt uttryckssätt.

Generell avtalslicens
Sedan den 1 november 2013 finns en s.k. generell avtalslicens som kan användas för nyttjande som de avtalsslutande parterna kommer överens om så länge det handlar om storskalig och avgränsad användning.

Harmonisering
Inom rapporten avses harmonisering vara en beskrivning av data eller information på ett sådant sätt att beskrivande termerna blir jämförbara.

Herrelösa verk
Herrelösa verk är verk där upphovsmannen är okänd eller inte går att finna, trots att omfattande eftersökning har utförts.

Identifierare
Se Beständiga identifierare.

Interoperabilitet
Interoperabilitet är förmågan hos olika system att fungera tillsammans och kommunicera med varandra. Exempel på detta kan vara att systemen kan använda samma protokoll eller läsa och skriva samma filformat. Interoperabilitet uppnås genom samordning och (internationella) standardiseringsprocesser.

Konvertering
Med konvertering/migrering/emulering avses här rutiner för att löpande säkra överföring av data till nya format, program och tekniska plattformar i takt med att de befintliga blir omoderna, föråldrade eller oläsbara.

Kollektiv förvaltningsorganisation
Organisation skapad av upphovsmannastyrda intresseorganisationer, vars uppgift är att förvalta medlemmarnas ekonomiska upphovsrätt genom att ingå avtal med användare och bevaka att upphovsmännens intressen på andra sätt tillgodoses. Vissa kollektiva förvaltningsorganisationer bevakar även rättighetsinnehavares intressen och rättigheter. Exempel på kollektiva förvaltningsorganisationer i Sverige är ALIS, Bildupphovsrätt och STIM.

Lagring
Se Digital lagring.

Licensiering
Licensiering innebär att någon som är behörig ger tillstånd eller tillåtelse till annan att använda ett upphovsrättsligt skyddat verk på olika sätt. Användningsrättigheter som annars ligger inom upphovsmannens ensamrätt till sitt verk och därför kräver tillstånd. Licensiering sker vanligtvis genom skriftligt licensavtal.

Långsiktigt bevarande
Med långsiktigt bevarande avses här bevarandearbete med siktet inställt på nästkommande generationer. Tekniskt innebär det en horisont på ca fem (5) år eftersom medellivslängden för digitala system (hårdvara och mjukvara) beräknas till mellan tre och sju år.

Länkad data
Sammanlänkning av information som finns i olika domäner genom den semantiska webbens möjligheter.

Länkad öppen data (LOD)
Med länkad öppen data/LOD (Linked Open Data) avses här resurser som är fritt tillgängliga på nätet i maskinläsbara, icke-proprietära format och i enlighet med datamodellen RDF (Resource Description Framework) och möjliggör meningsbärande länkar och därmed den framväxande semantiska webben.

Länkbar data
Avser resurser som är tillgängliga på nätet i maskinläsbara, ickeproprietära format och i enlighet med datamodellen RDF138 (resource description framework) som möjliggör meningsbärande länkar och därmed den framväxande semantiska webben.

Mappning
En jämförelse mellan två metadatascheman där kompatibla kopplingar mellan olika metadatafält definieras

Metadata
Data om data (Anmärkning: Metadata är knutna endera till ett informationssystem eller till ett informationsobjekt med syftet att beskriva, administrera eller använda detta.) Termen används vanligen för strukturerande uppgifter om digitala (och analoga) system. Metadata delas ofta upp i olika typer, exempelvis teknisk metadata som skapas för eller genereras av ett datasystem, administrativa metadata som beskriver hur ett system fungerar eller hur ett objekt skapats och metadata som rör objekten i systemet och deras egenskaper)

Metadatastandard
Olika standarder för metadata används inom kulturarvssektorn, t.ex. CIDOC-CRM.

Nod
Kopplingspunkt.

OCR
OCR (Optical Character Recognition) är automatisk textigenkänning. Begreppet använd i samband med OCR-teknik, -process, -programvara, -skanning, m m.

Offentliggjorda verk
Ett verk anses offentliggjort när upphovsmannen själv eller någon som upphovsmannen har utsett använder det skapade verket på något av de sätt som ligger inom upphovsmannens ensamrätt. Ett verk anses därför offentliggjort när det har gjorts tillgängligt för allmänheten genom överföring, offentligt framförande, offentlig visning, försäljning, uthyrning, utlåning eller spridning av exemplar av verket på annat sätt.

Rättighetsinnehavare
Rättighetshavare eller rättighetsinnehavare kallas den som har övertagit upphovsrätten till ett verk från upphovsmannen eller annan rättighetshavare. Det kan handla om efterlevande som genom arv eller testamente har övertagit upphovsrätt från den avlidne upphovsmannen. Det kan även handla om en kulturarvsmyndighet -institution eller annan som genom gåva eller avtal har förvärvat upphovsrätten till ett skyddat verk.

Semantisk webb
Ett begrepp myntat av World Wide Web Consortiums (W3Cs) chef Tim Berners-Lee, som också är skapare av världswebben (WWW). Begreppet beskriver metoder och teknik för att möjliggöra för maskiner att förstå innebörden eller "semantiken" i informationen på webben.

Standard
Överenskommelse mellan parter om hur något ska utföras. Överenskommelsen innehåller beskrivningar, regler (normer) och rekommendationer för allmängiltig och upprepad användning. Exempel på internationella standardiseringsorgan är ITU, ANSI, IEEE och ISO. Det finns även standarder som uppstått spontant. Dessa kallas ”de factostandard. (Källa: eARD-begreppslista/Pagina)

System
I rapporten avses informationssystem som idag används för kulturarvsinformation, system som hanterar digitala objekt som en kulturarvsinstitution förvaltar.

Tesaurus/thesaurus
Kontrollerad ordlista med de semantiska relationerna mellan angivna termer (anmärkning: En tesaurus är ofta hierarkisk och omfattar i regel ett särskilt ämnesområde).

XML
eXtenstible markup language (XML) är ett utbyggbart märkspråk utan fast uppsättning taggar. Syftet med XML är att kunna utväxla data mellan olika informationssystem. (Källa: eARD/Rikstermsbanken)

Öppen data
Avser resurser som är fritt tillgängliga på nätet för att användas, återanvändas och publiceras i maskinläsbara, icke-proprietära format.