logo

Ett digitalare kulturarv

Digisams verksamhet 2011-2015

Till statsrådet och chefen för Kulturdepartementet

Regeringen beslutade den 10 februari 2011 att ge Riksarkivet i uppdrag att inrätta ett nationellt samordningssekretariat för digitalisering, digitalt bevarande och digital förmedling av kulturarvet. Riksarkivet gav sekretariatet namnet Digisam i november 2011.

Till verksamheten har, i enlighet med uppdraget, knutits en styrgrupp bestående av representanter för Riksarkivet, Riksantikvarieämbetet, Kungl. biblioteket och ett av de centrala museerna. Ordförande i styrgruppen har varit riksarkivarie Björn Jordell. Övriga ledamöter har varit: riksantikvarien Inger Liliequist (t.o.m. den 1 mars 2012) följd av riksantikvarien Lars Amréus (fr.o.m. den 1 mars 2012), biträdande riksbibliotekarien Magdalena Gram (t.o.m. den 1 mars 2012) följd av riksbibliotekarien Gunilla Herdenberg (fr.o.m. den 1 mars 2012), samt överintendenten vid Naturhistoriska riksmuseet Jan-Olov Westerberg, utsedd som representant av Centralmusernas samarbetsråd. Generaldirektören vid Musikverket Stina Westerberg har varit adjungerad till styrgruppen (fr.o.m. den 1 oktober 2015).

Till verksamheten knöts till en början en expertgrupp med representanter för de myndigheter som hade plats i styrgruppen. Fr.o.m. den 1 januari 2013 omformades gruppen med förtydligat uppdrag till en beredningsgrupp. I dessa grupper har ingått: enhetschefen vid Riksarkivet Martin Bjersby, enhetschefen vid Riksantikvarieämbetet Lars Lundqvist (t.o.m. den 25 september 2012) följd av avdelningschefen vid Riksantikvarieämbetet Torsten Hökby (fr.o.m. den 25 september 2012), verksamhetsutredaren vid Kungl. biblioteket Göran Konstenius (fr.o.m. den 1 november 2015 bitr., riksbibliotekarie) samt avdelningschefen vid Nordiska museet Sven Rentzhog.

Avdelningschefen Rolf Källman anställdes som verksamhetsledare vid sekretariatet den 1 september 2011. Sanja Halling tillträdde som projektsamordnare den 17 oktober 2011, och övergick den 1 juni 2013 till tjänst som utredare. Johanna Berg tillträdde som utredare den 1 november 2011. Susanne Danelius anställdes som webbansvarig på halvtid fr.o.m. den 1 januari 2013 och på heltid fr.o.m. den 18 maj 2015. Catharina Ekdahl anställdes som juridisk utredare på halvtid fr.o.m. den 1 november 2013. Moa Ranung anställdes som projektsamordnare fr.o.m. den 1 januari 2014 (tjänstledig fr.o.m. den 26 juli 2015). Linn Andrén tillträdde som projektadministratör fr.o.m. den 17 augusti 2015.

Härmed överlämnar Riksarkivet slutrapport från Digisam, samordningssekretariat för digitalisering, digitalt bevarande och digital förmedling av kulturarvet 2011-2015.

Stockholm den 2 februari 2016

Björn Jordell
Lars Amréus
Gunilla Herdenberg
Jan Olov Westerberg
Stina Westerberg

/ Rolf Källman

Kapitel 1: Sammanfattning